facebook twitter instagram issuu google+ youtube ustv

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Od ponad 46 lat Uniwersytet Śląski zaspokaja potrzeby edukacyjne społeczeństwa, kształcąc specjalistów w wielu dyscyplinach, w zakresie nauk przyrodniczych, technicznych, ścisłych, humanistycznych oraz społecznych.

Drugi filar działalności Uczelni stanowią najwyższej klasy badania naukowe, prowadzone w obszarach priorytetowych dla rozwoju polskiej i światowej gospodarki. W uczelnianych laboratoriach prowadzone są prace nad innowacyjnymi rozwiązaniami i technologiami, mającymi ogromny potencjał zastosowania w gospodarce. Wyniki prac B+R prowadzą do wytwarzania przedmiotów własności intelektualnej, w tym przemysłowej, podlegających ochronie prawnej.

Obecnie Uniwersytet Śląski zgłasza do ochrony w Urzędzie Patentowym RP po kilkanaście projektów wynalazczych rocznie. Część patentów znajduje szerokie zastosowanie w przemyśle, dlatego udostępniane są w formie licencji, sprzedaży, aportu do spółek. Uczelnia silnie promuje inicjatywy zakładania spółek spin off/ spin out, służących transferowi rozwiązań do przemysłu. Silne związki z Regionem sprawiają, że Uniwersytet zmierza w stronę Uczelni Trzeciej Generacji. Oznacza to, że przyjmuje współodpowiedzialność za rozwój otoczenia społeczno-gospodarczego, intensyfikując swoje działania na rzecz tworzenia konkurencyjnych warunków generujących wzrost gospodarczy. Atrakcyjna oferta pozwoliła wypracować kilkanaście obszarów, w których możemy zaproponować współpracę partnerom z różnych gałęzi gospodarki. Dotychczasowa kooperacja obejmuje ponad 871 umów i porozumień z podmiotami gospodarczymi i samorządowymi, a także kilkaset umów z instytucjami partnerskimi z zagranicy. Intensyfikacji działań podejmowanych w celu nawiązywania relacji z partnerami otoczenia biznesowego, zarówno w zakresie prowadzonych badań, jak i komercjalizacji własności intelektualnej Uczelni służy Centrum ds. Badań Naukowych i Współpracy z Gospodarką (www.cbnwg.us.edu.pl), animując sieć współpracy nauki z gospodarką.

Oferta Uczelni obejmuje katalog usług naukowo-badawczych (w tym opinii o innowacyjności w obszarze kilkudziesięciu dziedzin naukowych) i rozwiązań objętych ochroną patentową, bazę ekspertów oraz udostępniane komercyjnie zaplecze laboratoryjno-aparaturowe. Uniwersytet organizuje również staże dla pracowników naukowych i studentów.

Pełna oferta współpracy dostępna jest w serwisie internetowym poświęconym relacjom Uczelni z partnerami biznesowymi - www.transfer.us.edu.pl.

Na skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.